Stowarzyszenie Góry Sowie

Sokolec 52 
57-450 Ludwikowice Kłodzkie

Nr rachunku bankowego: 83 2030 0045 1110 0000 0309 0680

KRS: 0000215673
NIP: 8851574596
REGON: 891545181

Zarząd

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes: Tomasz Pacek
V-ce Prezes: Krzysztof Szyper

Członkowie:

Aleksandra Wójcik
Witold Drąg
Jacek Mikołajczak

Komisja rewizyjna

Wiktor Rehlis
Tomas Herha
Ewelina Karaszewska

Członkowie jako instytucje

Agroturystyka

Agroturystyka J. Chlebicki

Agroturystyka "Puszczyk"

Agroturystyka "Pod Przełęczą"

Agroturystyka "Dolina Widoków"

Pensjonaty

Pensjonat Agropajda Krzysztof Pajda

Pensjonat "Sokolec"

Pensjonat "Szyprówka - Chata pod Sową"

Pensjonat "Mała Sowa"

Pensjonat "Zachęta"

Domy i ośrodki wypoczynkowe

Dom Wypoczynkowy "Sowia Grapa"

Ośrodek Wypoczynkowy - Rzeczka

Schroniska

Schronisko Turystyczne "Orzeł"

Schronisko "Sowa"

Hotele

Hotel Leśny Dwór

Gościniec Korona - Robert Plewiński

Apartamenty

Apartamenty "Plac Słoneczny"

Wolne zawody i inne

Przewodnik Sudecki M.Wilczyński

STATUT

Stowarzyszenia "GÓRY SOWIE"

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.Stowarzyszenie nosi nazwę "Góry Sowie" i jest zwane w dalszej części statutu "Stowarzyszeniem".

2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sokolec.

3.Terenem działania Stowarzyszenia są Góry Sowie wraz z przyległymi miejscowościami, zwane w dalszej części Statutu "Mikroregionem".

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku "Prawo o stowarzyszeniach" (z późniejszymi zmianami) i innych ustaw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

Stowarzyszenie posiada swój znak graficzny, który może być prezentowany w formie logo, godła, odznaki itp. Znak graficzny przedstawia załącznik nr 1 do Niniejszego Statutu i stanowi jego integralną część.

§ 4

Stowarzyszenie zostaje utworzone na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

ROZDZIAŁ II

CELE DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA I SPOSOBY

ICH REALIZACJ

§ 5

1.Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie w kierunku wszechstron-nego rozwoju turystyki i przedsiębiorczości w Mikroregionie, aktywizacja społeczności lokalnej w sensie ekonomicznym, ekologicznym, kulturowym i społecznym oraz szeroko zakrojona promocja Mikroregionu w kraju i zagranicą. 

2.Stowarzyszenie zajmuje się w szczególności:

a)promocją Mikroregionu i tworzeniem sieci współpracy;

b)działaniem w kierunku poprawy, rozwoju i budowy infrastruktury turysty-cznej;

c)wspieraniem inicjatyw pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą mieszkańców Mikroregionu;

d)krzewieniem wiedzy o tradycji i historii Mikroregionu;

e)tworzeniem warunków do współpracy w ramach struktur europejskich;

f)inicjowaniem oraz organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych i kul- turalnych;

g)reprezentowaniem i ochroną wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;

h)działaniami na rzecz młodzieży i osób niepełnosprawnych.

§ 6

1.Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia:

a)zawieranie porozumień o wzajemnej promocji;

b)opracowywanie i wydawanie informatorów, katalogów, folderów i innych materiałów promujących Mikroregion;

c)promowanie Stowarzyszenia przez media;

d)współpraca z osobami prawnymi tj. organizacjami i instytucjami wspiera-jącymi idee Stowarzyszenia;

e)prowadzenie informacji turystycznej oraz gromadzenie danych o Mikrore-gionie;

f)pozyskiwaniem inwestorów;

g)pozyskiwanie środków finansowych i dóbr materialnych na cele statutowe od osób fizycznych i prawnych;

h)praktykowanie integracji europejskiej na płaszczyźnie społecznej, kulturo-wej i ekonomicznej;

i)zagospodarowywanie turystyczne Mikroregionu oraz udział w podobnych działaniach;

j)prowadzenie działalności wspierającej kulturę i sztukę w Mikroregionie;

k)organizowanie i wspieranie imprez oraz działań nawiązujących do lokalnej tradycji historycznej;

l)wspieranie i udzielanie pomocy merytorycznej mieszkańcom Mikroregio-nu wykazującym chęć do działań społeczno-gospodarczych;

m)działalność proekologiczna;

n)publiczne wyrażanie swojego stanowiska w sprawach związanych z Mikroregionem;

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

§ 7

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)członków założycieli;

b)członków zwyczajnych;

c)członków wspierających;

d)członków honorowych;

2.Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu, chyba ze Statut stanowi inaczej.

§ 8

1.Członkami założycielami są osoby, które przyjęły niniejszy Statut i doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia pod warunkiem bieżącego opłacania składek ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

2.Członkowie założyciele deklarują na piśmie minimalny zakres swojej aktywności w Stowarzyszeniu.

§ 9

1.Członkami zwyczajnymi stają się osoby, które:

a)uzyskały rekomendację co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia;

b)złożyły deklarację na piśmie o opłaceniu wpisowego i składek człon-kowskich oraz zakresie swojej aktywności w Stowarzyszeniu;

c)zostały przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

1.Członkowie założyciele i zwyczajni mają prawo do:

a)czynnego i biernego udziału wyborczego w wyborach do władz Stowa-rzyszenia;

b)uczestniczenia z prawem głosu w zebraniach organów Stowarzyszenia, gdy udział taki jest przewidziany przez Statut;

c)zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;

d)korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia;

e)używania znaku graficznego, o którym jest mowa w § 3 niniejszego Statutu.

§ 11

1.Członkowie założyciele i zwyczajni mają obowiązek:

a)brać czynny udział w zebraniach i pracach Stowarzyszenia przynajmniej w deklarowanym zakresie;

b)przestrzegać Statutu;

c)regularnie opłacać składki ustalone przez Walne Zebranie Członków;

d)odpowiednio reprezentować, promować i zabezpieczać idee oraz interesy Stowarzyszenia.

§ 12

1.Członkiem wspierającym staje się osoba prawna lub fizyczna popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz deklarująca płacenie indywidualnej składki członkowskiej ustalonej przez Walne Zebranie Członków.

2.O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

3.Członkowie wspierający mają prawo do:

a)zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;

b)uczestniczenia z głosem stanowiącym w zebraniach organów Stowarzyszenia, o ile taki udział jest przewidziany przez Statut;

c)korzystania z urządzeń i pomocy Stowarzyszenia w zakresie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia.

4.Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wy-borczego do władz Stowarzyszenia.

§ 13

1.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która szcze-gólnie zasłużyła się dla Stowarzyszenia.

2.Członkostwo honorowe przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków zwykłą większością na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3.Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowa-rzyszenia.

4.Członkowie honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

1.Członkowie Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

a)wystąpienia członka zgłoszone na piśmie do Zarządu;

b)wykluczenia członka z powodu prowadzenia działalności na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków;

c)wykluczenie członka z powodu niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

d)wykreślenia spowodowanego śmiercią członka Stowarzyszenia;

e)utraty zdolności do czynności prawnych.

§ 15

1.Uchwały w zakresie ustania członkostwa oraz wykluczenia i wykreślenia członka założyciela i członka zwyczajnego podejmuje Walne Zebranie Członków w glosowaniu tajnym na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków zwykłą większością głosów.

2.Uchwałę w zakresie ustania członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy zachowaniu minimum 50% obecności wszystkich członków Stowarzyszenia. Głosowanie przebiega w sposób tajny na wniosek Zarządu z podpisem minimum 10 członków zwyczajnych/założycieli.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA, ORGANY I WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16

1.Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym.

3.Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.

4.Komisje Tematyczne są organami pomocniczymi. Ich funkcjonowanie ma charakter doradczy i pomocniczy.

§ 17

1.W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie założyciele, członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi i przedstawiciele człon- ków wspierających z głosem doradczym. 

2.Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał przy obecności:

a)co najmniej 50% członków w pierwszym terminie.

b)co najmniej 30% członków w drugim terminie .

§ 18

1.Walne Zebranie, po otwarciu go przez prezesa Zarządu wybiera Przewod- niczącego lub Prezydium do prowadzenia obrad.

2.Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków uchwałą lub na żądanie min. 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.

§ 19

1.Do zadań i kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków;

b)uchwalenie programu Stowarzyszenia;

c)uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;

d)ustalanie wysokości składek oraz wpisowego;

e)wybieranie i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia;

f)kontrola i nadzór nad działalnością Zarządu Stowarzyszenia;

g)uchwalanie regulaminów pracy Stowarzyszenia;

h)powoływanie Komisji Rewizyjnej;

i)powoływanie Komisji Tematycznych;

j)przyznawanie członkostwa honorowego;

k)uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia;

l)uchwalenie likwidacji Stowarzyszenia oraz sposobu podziału pozostałego majątku;

m)Powołanie Komisji Likwidacyjnej;

n)przyjęcie sprawozdania Zarządu;

o)udzielenie absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia i Członkom Komisji Rewizyjnej;

§ 20

1.Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów (z wyjątkiem § 14 pkt.4, § 40 pkt.1 oraz § 41 pkt.1 niniejszego Statutu).

2.Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos.

3.Głosowanie odbywa się w sposób jawny chyba, że Statut stanowi inaczej. Na żądanie większości członków obecnych, głosowanie może odbyć się w sposób tajny.

§ 21

Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokoły, które podpi-suje Przewodniczący Walnego Zebrania Członków oraz protokolant.

§ 22

Walne Zebranie Członków odbywa się nie rzadziej niż raz w roku, nie później niż 6 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku obrotowego.

§ 23

1.Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 członków Stowarzyszenia wybie- ranych na okres 3 lat przez Walne Zebranie Członków w glosowaniu tajnym.

2.Na czele Zarządu Stowarzyszenia stoi Prezes wybierany przez Zarząd spośród swoich członków oraz jego zastępca.

§ 24

1.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy;

a)realizacja zadań Stowarzyszenia;

b)przygotowywanie projektów uchwał i ich wykonywanie;

c)opracowywanie projektów i realizacji budżetu Stowarzyszenia;

d)przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków wniosków o powołanie bądź zlikwidowanie Komisji Tematycznych;

e)zatrudnianie pracowników Biura Stowarzyszenia;

f)ustalanie wielkości zatrudnienia oraz sposobu i wysokości wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;

g)podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia bądź usunięcia członków Stowarzyszenia, z wyjątkiem członków honorowych;

h)wybór Prezesa i Wice Prezesa Zarządu Stowarzyszenia;

i)sporządzanie bilansu i sprawozdania za poprzedni rok obrotowy;

j)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 25

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności powyżej 50% statutowej liczby jego członków.

§ 26

1.Do kompetencji Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

a)kierowanie pracami Zarządu Stowarzyszenia;

b)nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biura Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.

§ 27

Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia dotyczące zobowiązań majątko-wych składają dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia, w tym Prezes lub Wiceprezes.

§ 28

1.Zarząd może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzysze- nia.

2.Tworzenie Biura Stowarzyszenia oraz jego sposób funkcjonowania określa Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.Biurem Stowarzyszenia kieruje Prezes lub Wice Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 29

Co najmniej raz w roku, nie później niż do 31 marca, Zarząd Stowarzyszenia składa sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 30

Uczestnicy Walnego Zebrania Członków oraz członkowie Zarządu Stowarzy- szenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie. Koszty ich uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia pokrywa Stowarzyszenie.

§ 31

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebra-nie Członków w głosowaniu tajnym.

2.Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

3.Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej następuje spośród kandydatów, którzy otrzymali w głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

§ 32

1.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrolowanie i ocena działalności Stowarzyszenia, a w szczególności:

a)kontrolowanie działania Zarządu Stowarzyszenia pod kątem zgodności prawa;

b)kontrolowanie działalności finansowej Stowarzyszenia pod kątem zgodności z przepisami prawa, zasadami finansowo-gospodarczymi Stowarzyszenia, a także celowości, gospodarności i rzetelności;

c)przedstawianie Zarządowi informacji o wynikach kontroli oraz uwag i wniosków z zaleceniami pokontrolnymi, a w szczególnych przypadkach wniosków o odwołanie określonych osób z pełnionych funkcji.

§ 33

1.Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

2.Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem w sprawie udzielenia absolu-torium członkom Zarządu i członkom Komisji Rewizyjnej.

3.Nie uzyskanie absolutorium przez Zarząd wyłącza jego członków z kandy-dowania w wyborach do władz w najbliższej kadencji.

§ 34

Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, powołuje uchwałą Komisję Tematyczną, ustala jej nazwę oraz wybiera jej członków.

§ 35

1.Komisja Tematyczna składa się najmniej z 3 członków.

2.Członkowie Komisji Tematycznej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

3.Przewodniczący odpowiedzialny jest za prace Komisji.

4.Przewodniczący składa raport z prac Komisji Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia na wniosek innego organu Stowarzyszenia.

5.Komisja Tematyczna ma charakter pomocniczy i doradczy w pracy innych organów Stowarzyszenia.

§ 36

1.Komisje Tematyczne odpowiedzialne są w szczególności za:

a)pomoc Zarządowi w przygotowaniu projektu uchwały zawierającej roczny program działania Stowarzyszenia;

b)ustalanie i realizację (wspólnie z Zarządem) konkretnych przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia;

c)ustalanie i realizację (wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia) konkretnych przedsięwzięć statutowych Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 37

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje wskutek:

a)składek;

b)wpisowego;

c)dotacji, darowizn, zapisów;

d)dochodów z majątku i działalności gospodarczej;

e)dochody z ofiarności publicznej.

§ 38

1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg zasad okre-ślonych w odrębnych przepisach

2.Dochód z działalności gospodarczej ma służyć do realizacji celów statuto-wych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowa-rzyszenia.

§ 39

1.Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach zatwierdzonego budżetu.

2.Wszelkie decyzje w sprawie nabycia lub zbycia części majątku Stowarzy-szenia ponad kwotę ustaloną uchwałą Walnego Zebrania Członków wymagają zgody Walnego Zebrania Członków.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU ORAZ LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA

§ 40

1.Zmiany w Statucie Stowarzyszenia dokonuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Propozycje zmian w Statucie mogą być wysuwane przez:

a)Zarząd Stowarzyszenia;

b)Co najmniej 10 członków uprawnionych do głosowania.

3.Jeżeli propozycje zmian w Statucie byłyby wysuwane pomiędzy obradami Walnego Zebrania Członków należy je przedstawić Zarządowi Stowarzy-szenia.

§ 41

1.Likwidacja Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności przy-najmniej połowy członków.

2.Uchwała w sprawie likwidacji Stowarzyszenia musi określać sposób jej prze-prowadzenia oraz cel, na który ma być przeznaczony majątek pozostały po likwidacji.

3.Po podjęciu uchwały o likwidacji Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o powołaniu Komisji Likwidacyjnej, której zadaniem będzie realizowanie uchwały z § 41 pkt.2.

§ 42

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 roku (z późniejszymi zmia-nami).

RAMOWY OTWARTY PROGRAM DZIAŁANIA "STOWARZYSZENIA GÓRY SOWIE"

I.DZIAŁANIA PROMOCYJNE I MARKETING (POPULARYZACJA MIKROREGIONU I PODMIOTÓW STOWARZYSZENIA "GÓRY SOWIE")

1) Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie informatora turystycznego przybliżającego atrakcje Gór Sowich i terenów okolicznych z zaznaczeniem wszystkich obiektów prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.

2) Opracowanie foldera promującego wszystkie obiekty członków Stowarzyszenia.

3) Opracowanie, uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej Stowarzyszenia; promocja poprzez Internet.

4) Wykorzystanie logo do promocji usług świadczonych przez podmioty Stowarzyszenia.

5) Opracowanie globalnej oferty turystycznej Stowarzyszenia (zabezpieczenie oczekiwań i wymagań gości przez kilka podmiotów na raz).

6) Utrzymywanie bieżących kontaktów z zaprzyjaźnionymi mediami i pozyskiwanie nowych. Docelowo zatrudnienie osoby do kontaktowania się z mediami.

II.ORGANIZOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

1) Organizowanie cyklicznych imprez plenerowych o charakterze promocyjno-rekreacyjnym pn. "Spotkania Sowiogórskie".

2) Organizowanie imprez zimowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

3) Tworzenie drobnych imprez o zróżnicowanym charakterze i rozmiarach.

4) Współpraca lub współudział w imprezach organizowanych przez inne podmioty w regionie.

III.AKTYWNE WŁĄCZANIE SIĘ W ZMIANY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCE STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ PODNOSZĄCE STANDARD BAZY TURYSTYCZNEJ

1) Spowodowanie dostępu do:

a)wodociągów,

b)kanalizacji,

c)sieci gazowniczej.

2) Działania na rzecz poprawy stanu dróg i parkingów:

a)okres zimowy:

lepsze odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu kolein;

działania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc parkingowych;

wprowadzenie znaku drogowego "zakaz zatrzymywania się" na podjazdach.

b)okres letni:

poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez spowodowanie wykonania chodników;

tworzenie nowych ścieżek spacerowo-skrótowych.

3) Poprawa wizerunku mikroregionu, a w szczególności:

wyglądu posesji;

czystości dróg i poboczy;

czystości szlaków i urządzeń turystycznych.

organizowanie różnego rodzaju konkursów zachęcających okolicznych mieszkańców do dbania o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.

4) Znakowanie, utrzymywanie i dbanie o szlaki rowerowe, narciarskie i piesze.

5) Współpraca z organami władzy terenowej wszystkich dostępnych szczebli oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki i wypoczynku w regionie.

6) Nawiązanie współpracy w obszarze przygranicznym i nie tylko.

7) Pozyskiwanie środków na remont istniejących obiektów turystycznych jak i tworzenie nowych, zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu. (np. budowa wyciągu krzesełkowego na Wielką Sowę).

IV.DZIAŁANIA NAWIĄZUJĄCE DO HISTORII I TRADYCJI REGIONU

1) Nawiązanie kontaktów z muzeami w Wałbrzychu i Kłodzku oraz innymi instytucjami o podobnym charakterze.

2) Odszukiwanie, poznawanie i upowszechnianie atrakcyjnych zwyczajów regionalnych, strojów itp. i upowszechnianie ich turystom.

3) Zebranie zestawu przepisów na potrawy regionalne oraz wprowadzanie ich do menu obiektów gastronomicznych prowadzonych przez członków 

Stowarzyszenia.

V.INNE

1)Udoskonalanie metod współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

2)Aktywizacja członków Stowarzyszenia w celu bardziej równomiernego rozłożenia ciężaru pracy na rzecz Stowarzyszenia.

3)Pozyskiwanie nowych, wartościowych członków w celu zwiększenia skuteczności pracy Stowarzyszenia.

4)Pozyskiwanie sponsorów oraz osób wspierających Stowarzyszenie.

5)Opracowanie koncepcji utworzenia Biura Stowarzyszenia.

6)Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymywanie "Kącika Stowarzyszenia" (puchary, zdjęcia itp.) w siedzibie Stowarzyszenia.

7)Informacja wewnętrzna (biuletyn) Zarządu o pracy Stowarzyszenia.