Cele Stowarzyszenia

RAMOWY OTWARTY PROGRAM DZIAŁANIA "STOWARZYSZENIA GÓRY SOWIE"

I.DZIAŁANIA PROMOCYJNE I MARKETING (POPULARYZACJA MIKROREGIONU I PODMIOTÓW STOWARZYSZENIA "GÓRY SOWIE")

1) Opracowanie, wydanie i rozpowszechnianie informatora turystycznego przybliżającego atrakcje Gór Sowich i terenów okolicznych z zaznaczeniem wszystkich obiektów prowadzonych przez członków Stowarzyszenia.

2) Opracowanie foldera promującego wszystkie obiekty członków Stowarzyszenia.

3) Opracowanie, uruchomienie i utrzymywanie strony internetowej Stowarzyszenia; promocja poprzez Internet.

4) Wykorzystanie logo do promocji usług świadczonych przez podmioty Stowarzyszenia.

5) Opracowanie globalnej oferty turystycznej Stowarzyszenia (zabezpieczenie oczekiwań i wymagań gości przez kilka podmiotów na raz).

6) Utrzymywanie bieżących kontaktów z zaprzyjaźnionymi mediami i pozyskiwanie nowych. Docelowo zatrudnienie osoby do kontaktowania się z mediami.

II.ORGANIZOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH

1) Organizowanie cyklicznych imprez plenerowych o charakterze promocyjno-rekreacyjnym pn. "Spotkania Sowiogórskie".

2) Organizowanie imprez zimowych o charakterze sportowo-rekreacyjnym.

3) Tworzenie drobnych imprez o zróżnicowanym charakterze i rozmiarach.

4) Współpraca lub współudział w imprezach organizowanych przez inne podmioty w regionie.

III.AKTYWNE WŁĄCZANIE SIĘ W ZMIANY INFRASTRUKTURY POPRAWIAJĄCE STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ PODNOSZĄCE STANDARD BAZY TURYSTYCZNEJ

1) Spowodowanie dostępu do:

a)wodociągów,

b)kanalizacji,

c)sieci gazowniczej.

2) Działania na rzecz poprawy stanu dróg i parkingów:

a)okres zimowy:

lepsze odśnieżanie, zapobieganie powstawaniu kolein;

działania zmierzające do zwiększenia ilości miejsc parkingowych;

wprowadzenie znaku drogowego "zakaz zatrzymywania się" na podjazdach.

b)okres letni:

poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez spowodowanie wykonania chodników;

tworzenie nowych ścieżek spacerowo-skrótowych.

3) Poprawa wizerunku mikroregionu, a w szczególności:

wyglądu posesji;

czystości dróg i poboczy;

czystości szlaków i urządzeń turystycznych.

organizowanie różnego rodzaju konkursów zachęcających okolicznych mieszkańców do dbania o porządek w swoim najbliższym otoczeniu.

4) Znakowanie, utrzymywanie i dbanie o szlaki rowerowe, narciarskie i piesze.

5) Współpraca z organami władzy terenowej wszystkich dostępnych szczebli oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz rozwoju turystyki i wypoczynku w regionie.

6) Nawiązanie współpracy w obszarze przygranicznym i nie tylko.

7) Pozyskiwanie środków na remont istniejących obiektów turystycznych jak i tworzenie nowych, zwiększających atrakcyjność turystyczną regionu. (np. budowa wyciągu krzesełkowego na Wielką Sowę).

IV.DZIAŁANIA NAWIĄZUJĄCE DO HISTORII I TRADYCJI REGIONU

1) Nawiązanie kontaktów z muzeami w Wałbrzychu i Kłodzku oraz innymi instytucjami o podobnym charakterze.

2) Odszukiwanie, poznawanie i upowszechnianie atrakcyjnych zwyczajów regionalnych, strojów itp. i upowszechnianie ich turystom.

3) Zebranie zestawu przepisów na potrawy regionalne oraz wprowadzanie ich do menu obiektów gastronomicznych prowadzonych przez członków 

Stowarzyszenia.

V.INNE

1)Udoskonalanie metod współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

2)Aktywizacja członków Stowarzyszenia w celu bardziej równomiernego rozłożenia ciężaru pracy na rzecz Stowarzyszenia.

3)Pozyskiwanie nowych, wartościowych członków w celu zwiększenia skuteczności pracy Stowarzyszenia.

4)Pozyskiwanie sponsorów oraz osób wspierających Stowarzyszenie.

5)Opracowanie koncepcji utworzenia Biura Stowarzyszenia.

6)Zaprojektowanie, wykonanie i utrzymywanie "Kącika Stowarzyszenia" (puchary, zdjęcia itp.) w siedzibie Stowarzyszenia.

7)Informacja wewnętrzna (biuletyn) Zarządu o pracy Stowarzyszenia.